KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp nghề phổ thông năm học 2021-2022

UBND HUYỆN TÂY SƠN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNNGDTX                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-TTGDNNGDTX                                      Tây Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp nghề phổ thông năm học 2021-2022
 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông năm học 20212022

Căn cứ Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông;

Căn cứ Công văn số 873/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp nghề phổ thông năm 2022;

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tây Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kỳ thi nghề phổ thông nhằm mục đích đánh giá kết quả học nghề phổ thông của học sinh, cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông cho các học sinh đạt yêu cầu.

Kỳ thi cần được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế; áp dụng các biện pháp đảm bảo đánh giá công bằng, khách quan kết quả học nghề của học sinh góp phần làm cho kỳ thi tốt nghiệp năm học 2021-2022 đạt hiệu quả tốt hơn.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

    1) Đối tượng dự thi

Là học sinh đang học khối 11 tại các trường THPT trên địa bàn huyện đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông (NPT) và tự nguyện đăng ký dự thi NPT đã học.

    2) Điều kiện dự thi

– Đã học hết chương trình NPT theo quy định (cấp THPT: 105 tiết) và có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên;

– Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT (cấp THPT nghỉ học không quá 11 tiết).

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

   1) Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình NPT đã học.

   2) Hình thức thi: Mỗi thí sinh phải hoàn thành 02 bài thi:

– Bài thi lý thuyết: Theo hình thức tự luận (bao gồm các câu hỏi ở nhiều cấp độ khác nhau), thời gian làm bài thi là 45 phút (Điểm lý thuyết hệ số 1).

– Bài thi thực hành: Thời gian làm bài thi là 120 phút. Riêng môn Tin học (THPT) 90 phút, Xe máy không quá 45 phút (Điểm thực hành hệ số 3).

– Điểm thi nghề phổ thông được tính như sau: (Điểm lý thuyết + Điểm thực hành x 3)/4.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

     1) Thi lý thuyết: Mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh.

      a) Thời gian: Thi vào sáng ngày 25/5/2022 (THPT), chia thành 2 đợt:

Đợt 1: Thi các nghề: Điện, Điện tử, Xe máy, Tin học. Thời gian cụ thể như sau:

+ 07 giờ 15 phút học sinh vào phòng thi.

+ 07 giờ 25 phát đề thi.

+ 07 giờ 30 phút tính thời gian làm bài.

+ 08 giờ 15 phút hết giờ làm bài.

Đợt 2: Thi các nghề May, Nấu ăn. Thời gian cụ thể như sau:

+ 09 giờ 00 phút học sinh vào phòng thi.

+ 09 giờ 10 phát đề thi.

+ 09 giờ 25 phút tính thời gian làm bài.

+ 10 giờ 10 phút hết giờ làm bài.

     b) Địa điểm thi: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tây Sơn, Trường THPT Quang Trung.

    2) Thi thực hành

     a) Thời gian: Thi bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 26/5/2022 cho đến khi kết thúc các nghề thi (hết ngày 30/5/2022). Thời gian thi thực hành cho các môn là 120 phút. Riêng môn Tin học (THPT): 90 phút, Xe máy không quá 45 phút.

     b) Địa điểm thi: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tây Sơn.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Thời gian Nội dung công việc Thực hiện

Ghi chú

1 Ngày 27/4/2022 Thành lập Ban ra đề thi Tổ Giáo vụ, Đào tạo nghề-HN tham mưu Giám đốc ra Quyết định Giám đốc-Trưởng ban, ủy viên là giáo viên giảng dạy các nghề
2 Ngày 27/4/2022 Thành lập tổ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi NPT Tổ Giáo vụ, Đào tạo nghề-HN, HC-TH tham mưu Giám đốc ra Quyết định

 

3 Ngày 28/4/2022 Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của từng nghề Tổ kiểm tra Giám đốc: Tổ trưởng, Phó Giám đốc, các tổ trưởng, tổ phó: Giáo vụ, ĐTN-HN
4 Ngày 03/5/2022 Nộp danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi Giáo viên giảng dạy các nghề In 01 bản và gửi email 1 bản cho tổ phó tổ ĐTN-HN
5 Ngày 05/5/2022 Kiểm tra, xét duyệt danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi Tổ kiểm tra Theo Mục II, khoản 2; họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh
6 Ngày 06/5/2022 Nộp bộ đề thi lý thuyết, thực hành (đề thi, đáp án) Ban ra đề thi Mỗi nghề 01 bộ đề thi lý thuyết và 01 bộ đề thi thực hành
7 Ngày 09/5/2022 Gửi danh sách đề nghị thành lập Hội đồng thi, số lượng học sinh học nghề Tổ Giáo vụ, Đào tạo nghề-HN tham mưu Giám đốc quyết định Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành
8 Ngày 10/5/2022 Nộp hồ sơ, sổ sách Giáo viên giảng dạy các nghề Sổ báo giảng, sổ điểm danh – ghi điểm – đầu bài, kế hoạch giảng dạy
9 Ngày 12/5/2022 Thành lập Ban in sao đề thi, Ban coi thi và Ban chấm thi (lý thuyết và thực hành) Tổ Giáo vụ, Đào tạo nghề – HN tham mưu Giám đốc ra quyết định
10 Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 21/5/2022 Ôn tập thi tốt nghiệp Giáo viên giảng dạy các nghề Nội dung ôn tập trong chương trình NPT đã học
11 Ngày 20/5/2022 Nhận đề thi và dự trù phôi tại Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc
12 Ngày

23/5/2022

Kiểm tra, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác có liên quan đến kỳ thi Tổ kiểm tra
13 Ngày

23/5/2022

In sao đề thi Ban in sao đề thi
14 Ngày

24/5/2022

Họp Hội đồng coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành Hội đồng thi tốt nghiệp
15 Ngày

25/5/2022

Tổ chức thi lý thuyết Hội đồng thi tốt nghiệp
16 Ngày

26/5/2022

Tổ chức thi thực hành Hội đồng thi tốt nghiệp Cho đến khi kết thúc các nghề thi (hết ngày 30/5/2022)
17 Ngày

01/6/2022

Nộp danh sách và bảng điểm thi thực hành Ban coi và chấm thi thực hành
18 Ngày

03/6/2022

Chấm thi lý thuyết Ban coi và chấm thi lý thuyết  

 

19 Ngày

10/6/2022

Hoàn thành các hồ sơ liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp nghề phổ thông Hội đồng thi tốt nghiệp

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1) Ban Giám đốc

– Triển khai mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch tới toàn thể viên chức, giáo viên và các cá nhân có liên quan.

– Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế.

   2) Tổ Đào tạo nghề Hướng nghiệp, Giáo vụ

Phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu Ban Giám đốc triển khai kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông đảm bảo hiệu quả, chất lượng và đúng quy định.

   3) Tổ Hành chính Tổng hợp

Phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện khác phục vụ cho kỳ thi, kinh phí kỳ thi, công tác tài chính, các chế độ chính sách cho các thành viên tham gia Hội đồng thi tốt nghiệp, các Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban in sao đề thi, Ban chấm thi và các nội dung có liên quan.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông năm học 2021-2022 của Trung tâm. Ban Giám đốc yêu cầu toàn thể giáo viên và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                         GIÁM  ĐỐC

– Ban Giám đốc;

– Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

– Lưu: VT, ĐTN-HN.                                                        Phù Quốc Tiến

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122834
Scroll to Top
Scroll to Top