QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

 

QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

 

   UBND HUYỆN TÂY SƠN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:     /QCPH-BGĐ-BCH                                                            Tây Sơn, ngày 07 tháng 01 năm 2022

                                                                       

QUY CHẾ 

Phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc

và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

 

Căn cứ Luật Công đoàn 2012, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Bộ Luật lao động 2019, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 Hướng dẫn thi hành Điều 10 Luật Công đoàn;

Nhằm tạo mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị hằng năm.

Ban Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở thống nhất xây dựng quy chế về mối quan hệ phối hợp như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chình và đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định về việc phối hợp công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn và Công đoàn cơ sở Trung tâm nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác vì sự phát triển giáo dục của đơn vị.
 2. Quy chế này áp dụng đối với việc phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Điều 2. Nguyên tắc chung

 1. Đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, các quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
 2. Tôn trọng hợp tác vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động trong đơn vị.

 

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 3. Phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức và người lao động

 1. Ban Giám đốc có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn kiểm tra những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của viên chức và người lao động như: tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng, thực hiện quy chế dân chủ ở Trung tâm.
 2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm vận động viên chức và người lao động tham gia công tác xã hội, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa trong đơn vị.
 3. Phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của Trung tâm, của địa phương và của cấp trên. Chỉ đạo tổ chức giao lưu văn nghệ, TDTT… vào các ngày lễ lớn: khai giảng, 20/10, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 22/12; 8/3…
 4. Ban chấp hành Công đoàn cùng Ban Giám đốc Trung tâm chỉ đạo viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia các Hội thi do UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, tỉnh tổ chức.
 5. Công đoàn cơ sở tập hợp các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của viên chức và người lao động tổ chức xây dựng thực hiện thông tin hai chiều, tổ chức đối thoại giữa viên chức và người lao động với Ban Giám đốc của Trung tâm. Cử đại diện than gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của viên chức và người lao động, tham gia với Ban Giám đốc Trung tâm về các nội dung có liên quan đến giải quyết việc làm, nâng cao đời sống và phúc lợi… của viên chức và người lao động.

Điều 4. Phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động

 1. Ban Giám đốc Trung tâm phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động và tổ chức cho viên chức và người lao động trong Trung tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của đơn vị, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nghĩa vụ của người lao động.
 2. Công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức cho viên chức và người lao động không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và các quy định có liên quan.
 3. Công đoàn cơ sở phối hợp xây dựng kế hoạch, các giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động. Tạo điều kiện cho viên chức và người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức bồi dưỡng hè cho viên chức và người lao động về bồi dưỡng chính trị, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.
 4. Phối hợp trong việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động trong Trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng bài giảng điện tử, đẩy mạnh phong trào sử dụng đồ dùng và tự làm đồ dạy học.

Điều 5. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm

 1. Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị; thống nhất ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo; hướng dẫn, giám sát việc tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động, Đại hội Công đoàn. Phối hợp tổng kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị và các tổ chức khác có liên quan.
 2. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật. Nâng có chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Điều 6. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành

 1. Trung tâm phối hợp với Công đoàn ban hành văn bản phối hợp về phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của huyện, ngành, đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến, tổ chức thao giảng, hội thảo, các chuyên đề trao đổi kinh nghiệm về đổi mới công tác quản lý và giảng dạy. Phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
 2. Vận động viên chức và người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” nâng cao chất lượng giáo dục trong Trung tâm.
 3. Tham gia công tác sơ kết, tổng kết thi đua và giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của tỉnh, huyện và của ngành về công tác thi đua, khen thưởng.
 4. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Điều 7. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của viên chức và người lao động

 1. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phản ánh kịp thời các kiến nghị của viên chức và người lao động tới Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm nghiên cứu, trao đổi, trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản về các kiến nghị của Công đoàn cơ sở.
 2. Ban Giám đốc Trung tâm kết hợp với Công đoàn cơ sở xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động đúng theo quy định.

Chương III

 PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 8. Phương thức phối hợp

 1. Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Trung tâm làm việc trên cơ sở trao đổi, phối hợp; tổ chức họp liên tịch để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp và trao đổi các vấn đề có liên quan trong quan hệ phối hợp công tác.
 2. Ban Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm cử đại điện tham gia các kỳ họp của Ban chấp hành Công đoàn, các hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị liên quan đến việc làm, đời sống của viên chức và người lao động theo đề nghị của Công đoàn cơ sở.
 3. Công đoàn cơ sở Trung tâm có trách nhiệm cử đại diện tham gia các hội nghị sơ kết, tổng kết, các hội thảo lấy ý kiến về phương án sắp xếp tổ chức, tham gia công tác thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, miễn nhiễm viên chức thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

Điều 9. Chế độ thông tin

 1. Ban Giám đốc có trách nhiệm thông tin cho Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động, cung cấp các nội dung có liên quan khác khi Công đoàn cơ sở đề nghị.
 2. Định kì 6 tháng một lần Công đoàn cơ sở có trách nhiệm báo cáo với Ban Giám đốc về kết quả hoạt động của Công đoàn, tình hình làm việc, tâm tư, nguyện vọng của viên chức và người lao động, cùng các kiến nghị về các chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động Công đoàn

 1. Hằng năm Công đoàn cơ sở lập dự toán kinh phí hỗ trợ từ nguồn Quỹ hỗ trợ hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của Trung tâm gửi Ban Giám đốc để bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động. Ban Giám đốc có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện làm việc cần thiết cho Công đoàn cơ sở hoạt động, đồng thời hỗ trợ kinh phí hằng năm để Công đoàn Trung tâm triển khai có hiệu quả các hoạt động phối hợp.
 2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách tham dự các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn do Công đoàn cấp trên triệu tập được hưởng nguyên lương và chế độ công tác phí theo quy định. Giáo viên tham gia Ban chấp hành công đoàn được hưởng chế độ theo Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định về giảm định mức tiết dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

 1. Quy chế này được phổ biến đến các tổ chức, cá nhân trong Trung tâm.
 2. Quy chế này có hiệu lực kề từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm cùng phối hợp xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:                                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN                     TM. BAN GIÁM ĐỐC

– LĐLĐ huyện T.Sơn (B/cáo);                           CHỦ TỊCH                                         GIÁM ĐỐC

– Ban Giám đốc, BCH CĐCS;

– Lưu: V.thư

 

                                                                  Nguyễn Quang Minh                            Phù Quốc Tiến

      

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77171
Scroll to Top
Scroll to Top