Tổ Giáo dục Thường xuyên

Long Họ và tên: TRẦN BÙI HẢI LONG
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0987.696.929
E-mail: hailonggdtx@gmail.com
ĐẶNG THỊ TÚC Họ và tên: ĐẶNG THỊ TÚC
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0973.904.969
E-mail: tucdang1712@gmail.com
ĐẶNG MINH VŨ Họ và tên: ĐẶNG MINH VŨ
Chức vụ: Giám Thị – Giáo viên
Điện thoại: 0915.963.485
E-mail: dangminhvu.85@gmail.com
PHAN THỊ THANH TÂM Họ và tên: PHAN THỊ THANH TÂM
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0935.014.589
E-mail: thanhtamqn55@gmail.com
Lê Thế Tân Họ và tên: LÊ THẾ TÂN
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0377.367.286
E-mail: lethetan1992@gmail.com
Võ Thị Dung Họ và tên: VÕ THỊ DUNG
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0989.790.863
E-mail: vothidung0863@gmail.com
ĐẶNG TRỌNG THÔNG Họ và tên: ĐẶNG TRỌNG THÔNG
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0972.319.955
E-mail: dangtrongthong73@gmail.com
LÊ NGỌC  ANH Họ và tên: LÊ NGỌC  ANH
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0914.222.163
E-mail: lehongthoa@gmail.com

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 121802
Scroll to Top
Scroll to Top