Huyện Tây Sơn: Ý kiến kết luận của đ/c Phan Chí Hùng – Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo

Ngày 26/6/2023, UBND Huyện ban hành Thông báo số 607/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Phan Chí Hùng – Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn Huyện

Đào tạo nghề Trồng nấm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện Tây Sơn

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, tại Phòng họp A Ủy ban nhân dân Huyện, đồng chí Phan Chí Hùng – Chủ tịch UBND Huyện đã chủ trì cuộc họp bàn các biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trên địa bàn Huyện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện, Văn phòng HĐND&UBND Huyện, lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề và giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023, trong đó có các chiều thiếu hụt và nguyên nhân nghèo, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và ý kiến của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phan Chí Hùng – Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo như sau:
Thời gian qua, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện, các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác giảm nghèo đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện vẫn còn ở mức thấp, người lao động đăng ký học nghề ít, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm hiệu quả chưa cao, công tác giảm nghèo một số địa phương thiếu bền vững. Để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu:
1. UBND các Xã, Thị trấn
– Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá, phân tích các nguyên nhân nghèo và xác định rõ số lượng các trường hợp nghèo theo các chiều thiếu hụt, trong đó chú trọng các nguyên nhân nghèo do thiếu vốn sản xuất kinh doanh, thiếu công cụ, phương tiện sản xuất, thiếu kiến thức sản xuất và kỹ năng lao động, kết quả cụ thể báo cáo cho UBND Huyện (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện) trước ngày 10/7/2023. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp cụ thể của từng địa phương để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm giảm nghèo hiệu quả và bền vững.
– Rà soát, đánh giá tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề của địa phương theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác chưa qua đào tạo nghề và chưa có việc làm ổn định tham gia học nghề, tổng hợp nhu cầu đăng ký học nghề theo các nhóm đối tượng và ngành nghề đào tạo gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 30/6/2023 để tổng hợp báo cáo UBND Huyện.
– Triển khai cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh đăng ký nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi, tổng hợp đăng ký với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện trước 10/7/2023 để đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phân bổ vốn cho vay giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm nguồn lực, mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện
– Tổng hợp kết quả rà soát các nguyên nhân nghèo, các chiều thiếu hụt tham mưu UBND Huyện triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.
– Trên cơ sở nhu cầu đăng ký học nghề của các địa phương, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo nghề, ưu tiên sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ vốn năm 2022, 2023. Đối với các trường hợp có nhu cầu học nghề không thuộc đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, tham mưu xây dựng Đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023 từ nguồn ngân sách huyện trình HĐND Huyện thông qua để có cơ sở triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành trước 30/6/2023.
– Tham mưu tổ chức các phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện, tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người lao động biết, tham gia; đồng thời làm việc cụ thể với Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động để tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động.
3. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn tích cực phổ biến, hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thuộc đối tượng cho vay các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi lựa chọn, lập đề án, phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, kể cả vay vốn xuất khẩu lao động để thực hiện cho vay; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đảm bảo người vay sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn.
4. Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện cung cấp danh mục các ngành nghề đào tạo cho các địa phương để phổ biến, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia học nghề, đồng thời phối hợp với các địa phương trong công tác vận động người lao động tham gia học nghề. Tổ chức đào tạo nghề có hiệu quả, chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.
5. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện theo dõi, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đảm bảo theo đúng quy định và khẩn trương giải ngân nguồn kinh phí đã được phân bổ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77181
Scroll to Top
Scroll to Top