Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 06/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 313-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, cần quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đề ra các giải pháp đẩy mạnh việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, kiểm điểm, đánh giá, kết quả thực hiện kế hoạch vào dịp tổng kết, đánh giá, xếp loại cuối năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 07/4/ 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số Số 31-HD/BTGTU hướng dẫn triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Xem nội dung Công văn tại đây!

 Xem nội dung Hướng dẫn số Số 31-HD/BTGTU tại đây!

Xem nội dung chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh tại đây!

Theo: Thanh Thảo – binhdinh.dcs.vn

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122828
Scroll to Top
Scroll to Top